Модел на ефективна визуално-комуникативна и медийна среда за формиране и възпитаване на нови публики в сферата на изкуствата и културните и творчески индустрии чрез споделени пространства

Относно проекта

научноизследователски проект   по договор № КП – 06-Н 25/8 от 17.12.2018 г.

Основната цел на проекта е чрез осигуряването на необходимия научен информационен ресурс да бъде изграден модел на ефективна визуално-комуникативна и медийна среда за формиране и възпитаване на нови публики в сферата на изкуствата и културните и творчески индустрии чрез споделени пространства. В качеството си на теоретичен модел, той ще осигури необходимия критически перспективизъм за промисляне на досегашните политики и практики за привличане на публики и осигуряване на участие в художествения живот и в художествените процеси в България, за разработване на концепции, програми и стратегии, осигуряващи нов ефективен подход за развитие на образователно-възпитателен достъп до художествено съдържание и на естетико-художественото развитие и художествена активност на индивида, общността и обществото като цяло, и за изграждане на нова социокултурна среда.

Сред подцелите са: обогатяване на методите и подходите за разбиране на визуално-пластичните изкуства и за създаване на национален художествен контекст, стимулиращ творческите процеси и улесняващ двупосочната връзка между създателите и потребителите на изкуство; изучаване на световните тенденции в изкуството и запознаване с европейския и световен опит в ръководство и управление на институционалните и обществени организационни структури в сферата на визуално-пластичните изкуства и културата като цяло, в контекста на формиране на художествено-естетическата култура и възпитаване на нови публики; проучване и анализ на визуално-комуникативните механизми за конструиране на съвременната визуална култура, разглеждана като динамично единство на културни, художествени и визуални практики, навици и умения, споделени визуално-комуникативни пространства и художествени ценности, новите медии, модели на презентация и репрезентация и др.

В прагматичен план това означава разработване на стратегическа теоретичната рамка и на последователни практически стъпки за прилагане на модела на ефективна визуално-комуникативна среда, в която създателите и потребителите на изкуство, производителите на културни продукти и услуги, културните и арт посредници, потенциалните и нови публики, колекционери, меценати, субектите на културно-развлекателната дейност, субектите на културната политика, културните и творчески индустрии, представителите на професионалните художествени гилдийни организации и др., да функционират ефикасно и ефективно и да отговарят адекватно на предизвикателствата на глобалния пазар на изкуството и този на културни продукти и услуги. В този смисъл проектът включва изграждането на пилотен бранд на споделено арт пространство и формирането на общностна художествена идентичност.

За контакт

София 1000, ул. Московска 49
+359 02 9308 202